17:17 ICT Chủ nhật, 20/09/2020
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12.CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY VUI VẺ
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu Công văn đề nghị chuẩn y Ban chấp hành CĐCS
Về việc / trích yếu

Mẫu Công văn đề nghị chuẩn y Ban chấp hành CĐCS

Ngày ban hành 22/06/2014
Loại văn bản / tài liệu Văn Bản
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Trung
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên Đoàn Lao Động
Xem : 18560 | Tải về : 3030 Tải về
Nội dung chi tiết
MẪU : Công văn đề nghị chuẩn y (bổ sung) ủy viên Ban chấp hành CĐCS
 
 
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS ……………………………                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

             Số: …/ CV-CĐCS                                               Quận 12, ngày … tháng …. năm 20…
 
       V/v đề nghị chuẩn y
(bổ sung) uỷ viên BCH CĐCS
 
Kính gửi: Ban Thường vụ Liên đoàn lao động quận 12.
 
         Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam,căn cứ biên bản cuộc họp của Ban chấp hành CĐCS ………………………………… ngày …/…/20…. về việc thay đổi ( bổ sung) uỷ viên Ban chấp hành CĐCS.
 
        Nay Ban chấp hành CĐCS ……………………………….. kính đề nghị Ban thường vụ Liên đoàn lao động quận 12 chuẩn y công nhận bầu (bổ sung) uỷ viên Ban chấp hành CĐCS …………………………. nhiệm kỳ …………. ( có biên bản kèm theo) như sau:
1/ Anh, chị: …………………………, ( chức vụ) …………… 
2/ Anh, chị: …………………………., ( chức vụ) ……………

 
Nơi nhận:
- Như trên                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH
-  Lưu hồ sơ CĐCS                                                           Chủ tịch
                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
 
  Ghi chú : kèm theo biên bản họp BCH CĐCS
 
 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS ……………………………                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                     
Quận 12, ngày … tháng …. năm 20…
 
BIÊN BẢN HỌP
Bầu (bổ sung) uỷ viên Ban chấp hành CĐCS
Nhiệm kỳ ( 20 - 20)
 
        Được sự đồng ý của Ban thường vụ Liên đoàn lao động quận 12, hôm nay, vào lúc … ngày …/…/20…. Ban chấp hành CĐCS………………………. tiến hành họp bầu (bổ sung) uỷ viên Ban chấp hành.
        Lý do: có …… uỷ viên đã xin thôi việc ( hoặc lý do khác không tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp)
I.THÀNH PHẦN
   Chủ trì: Anh, chị ………………………..chức vụ: …………………….
   Thư ký: Anh, chị ………………………..chức vụ………………………
   Có mặt: …./……
II. NỘI DUNG:
   Anh,chị: …………………………………… báo cáo tình hình hoạt động CĐCS và sự biến động của uỷ viên Ban chấp hành CĐCS, đồng thời thảo luận phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Báo cáo kết quả xin ý kiến bầu bổ sung Ban chấp hành CĐCS và trình bày phương án giới thiệu nhân sự (bổ sung).
   Trong đó: Các uỷ viên đã thôi việc tại doanh nghiệp, gồm:
1/Anh, chị:……………………………chức vụ………………………………….                     
  thôi việc ngày …/…/20…
2/Anh, chị:…………………………….chức vụ……………………………….; thôi việc ngày …/…/20…
Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung Ban chấp hành CĐCS gồm:
1/ Anh, chị: ………………………….năm sinh……...công tác tại bộ phận……
2/ Anh, chị: ………………………… năm sinh……... công tác tại bộ phận ……
3/Anh, chị:…………………………..năm sinh……..công tác tại bộ phận………
     Tập thể đã thảo luận và thống nhất tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín.
III.KẾT LUẬN
Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, các anh chị sau đây đã trúng cử vào Ban chấp hành CĐCS, gồm:
1/ Anh, chị:  ……………….. ……………đạt số phiếu ……………/….   (…%)
2/ Anh, chị:  ……………………………...đạt số phiếu ……………/….  (…%)

      Ban chấp hành CĐCS tiến hành bầu các chức danh ( nếu có)
      Ban chấp hành CĐCS đã tiến hành phân công nhiệm vụ từng uỷ viên Ban chấp hành CĐCS và triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tới.
     Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.
 
                   THƯ KÝ                                                                CHỦ TRÌ
             (Ký, ghi rõ họ tên)                                                    (Ký, ghi rõ họ tê
 

Thể Loại

Văn Bản Các Ban Chuyên Đề