16:48 ICT Chủ nhật, 20/09/2020
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12.CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY VUI VẺ
Tên / Số / ký hiệu : Hướng dẫn xây dựng Quy chế làm việc của BCH CĐCS.
Về việc / trích yếu

Xây dựng Quy chế làm việc của BCH CĐCS.

Ngày ban hành 22/06/2014
Loại văn bản / tài liệu Văn Bản
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Văn Trung
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên Đoàn Lao Động
Xem : 887 | Tải về : 9277 Tải về
Nội dung chi tiết
    
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12
 
 
 

Số:  03/HD-LĐLĐ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                           Quận 12, ngày  08 tháng  02 năm 2014
 
HƯỚNG DẪN
XÂY DỰNG QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 
Quy chế làm việc của Ban chấp hành CĐCS là văn bản quy định cụ thể về:
          - Chức trách, nhiệm vụ của Ban chấp hành CĐCS, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ và của từng ủy viên Ban chấp hành CĐCS;
          - Phương thức, lề lối làm việc, quan hệ công tác công đoàn của các thành viên trong Ban chấp hành CĐCS.
          Quy chế được xây dựng trên cơ sở Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tình hình thực tiễn của doanh nghiệp,đơn vị nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành CĐCS.
         Liên đoàn lao động quận 12 hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc Ban chấp hành CĐCS như sau :
I. TRÌNH TỰ XÂY DỰNG QUY CHẾ
* Bước 1: Sưu tầm, nghiên cứu tài liệu làm căn cứ xây dựng quy chế:
          - Đề nghị LĐLĐ quận 12 hướng dẫn, cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật, quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. (liên hệ bộ phận tổ chức)
          - Nghiên cứu, tham khảo các bản nội quy, quy chế đang áp dụng có hiệu quả tại doanh nghiệp, đơn vị.
          - Tham khảo quy chế làm việc của các CĐCS bạn.
* Bước 2: Xây dựng dự thảo quy chế:
          - Biên soạn dự thảo quy chế (Chủ tịch CĐCS trực tiếp hoặc phân công Ủy viên Ban chấp hành CĐCS chủ trì việc biên soạn)
          - Khi xây dựng dự thảo quy chế, Chủ tịch CĐCS (hoặc người được phân công) cần tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tình hình thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị để xây dựng bản quy chế cho phù hợp.
* Bước 3: Lấy ý kiến tham gia của các ủy viên Ban chấp hành CĐCS
- Sau khi hoàn thành bản dự thảo, cần gửi cho từng ủy viên Ban chấp hành CĐCS tham gia đóng góp ý kiến (cần có đủ thời gian để nghiên cứu tham gia đạt chất lượng).
- Sau đó triệu tập hội nghị Ban chấp hành CĐCS lấy ý kiến tham gia trực tiếp.
          - Sửa đổi, bổ sung dự thảo quy chế theo ý kiến tham gia của các ủy viên Ban chấp hành CĐCS.
* Bước 4: Tham khảo ý kiến của LĐLĐ quận 12 về bản dự thảo quy chế.
* Bước 5: Ra quyết định ban hành quy chế
          - Sau khi bổ sung, sửa chữa hoàn chỉnh quy chế, CĐCS ra quyết định ban hành quy chế.
          - Gửi quyết định kèm theo quy chế cho các ủy viên Ban chấp hành và LĐLĐ quận 12.
 
II. NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ
Ban chấp hành CĐCS ban hành “Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành CĐCS” và một bản quy chế kèm theo.
Nội dung chủ yếu của bản quy chế:
- Nhiệm vụ, quyền hạn và sự phân công, phối hợp giữa các ủy viên Ban chấp hành CĐCS:
          + Nhiệm vụ chung của Ban chấp hành
          + Nhiệm vụ chung của Ban thường vụ CĐCS (nếu có)
          + Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch CĐCS
          + Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch CĐCS
          + Nhiệm vụ, quyền hạn của các ủy viên Ban chấp hành CĐCS
          + Sự phân công, phối hợp của các vị trí
- Nguyên tắc, lề lối làm việc của Ban chấp hành CĐCS:
          + Nguyên tắc làm việc
          + Chế độ hội họp, giao ban
          + Chế độ báo cáo, sửa đổi quy chế
- Phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên chấp hành: Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động của từng đơn vị, doanh nghiệp và số lượng ủy viên Ban chấp hành CĐCS để phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên Ban chấp hành CĐCS (có mẫu kèm theo).
         Trên đây là hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc Ban chấp hành CĐCS, trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị Chủ tịch CĐCS liên hệ với LĐLĐ quận 12 (bộ phận tổ chức) để được hướng dẫn cụ thể.
 
 
Nơi nhận :                                                                                TM.BAN THƯỜNG VỤ
 - BCH.LĐLĐ quận 12;                                                                        Chủ tịch
 - CT.CĐCS;
 - Lưu Vp.                                                            
                                                                                         (Đã ký)
 
     Nguyễn Văn Trung
 
Mẫu :Quy chế làm việc BCH CĐCS
 
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12
CĐCS…………………………………
 
 
 

Số:        /QĐ - CĐCS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Quận 12, ngày …….tháng ……. năm …….
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế làm việc của
Ban chấp hành CĐCS ....
nhiệm kỳ 20... - 20....
 
BAN CHẤP HÀNH CĐCS..............
 
- Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS;
- Căn cứ Quyết định số ....ngày .../.../20... của Ban thường vụ Liên đoàn lao động quận 12 về việc thành lập CĐCS............;
- Căn cứ biên bản hội nghị của Ban chấp hành CĐCS ..... ngày .........,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành bản Quy chế làm việc của Ban chấp hành CĐCS ..............................., nhiệm kỳ 20....-20.... (kèm theo Quyết định này).
Điều 2: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết nhiệm kỳ ........ của Ban chấp hành Công đoàn ..............
Điều 3: Văn phòng Công đoàn, các Anh, chị ủy viên Ban chấp hành CĐCS .................... căn cứ Quyết định thi hành.
 
Nơi nhận:                                                                                     TM. BAN CHẤP HÀNH
- LĐLĐ quận 12 (để báo cáo);                                                                   Chủ tịch
- Như điều 3;
- Lưu văn phòng CĐCS.                                                       (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ.......................................
(Ban hành kèm theo Quyết định số ....../QĐ-CĐCS
ngày .... tháng .... năm 20.... của Ban chấp hành CĐCS......)
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban chấp hành CĐCS (BCH CĐCS) theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban chấp hành CĐCS xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban chấp hành CĐCS như sau:
I. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CĐCS
- Ban chấp hành CĐCS hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể).
- Nghị quyết của BCH CĐCS phải được tập thể BCH CĐCS thông qua và phải được đa số tán thành.
- Ban chấp hành CĐCS mỗi tháng họp 1 lần, có ghi thành biên bản (hoặc ban hành nghị quyết)
- Khi quyết định những vấn đề quan trọng, Ban chấp hành có quyền triệu tập hội nghị đột xuất và có thể mời đại diện Ban giám đốc, các thành viên như tổ trưởng công đoàn, ủy viên kiểm tra .... tham dự.
- Thực hiện công khai tài chính .... quý /01 lần (thông qua bảng thông báo của doanh nghiệp hoặc bản tin Công đoàn ....)
- Các ủy viên Ban chấp hành được quyền bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động CĐCS.
- Những ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, NLĐ gửi tới CĐCS sẽ được BCH CĐCS xem xét, giải quyết. Trường hợp BCH CĐCS không giải quyết được sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Liên đoàn lao động quận 12.
II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BCH CĐCS
- Ban chấp hành CĐCS có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Liên đoàn lao động quận 12 và nghị quyết của Công đoàn cấp mình.
- Ban chấp hành CĐCS có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin, làm đầu mối liên lạc giữa đoàn viên, NLĐ với Ban giám đốc doanh nghiệp; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác do ban chấp hành đề ra; đề xuất sự hỗ trợ từ doanh nghiệp và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho các kỳ họp, hội nghị của CĐCS.
- Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của NLĐ, đoàn viên công đoàn để có biện pháp kịp thời giải quyết thỏa đáng.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, giao ban, tập huấn với Liên đoàn lao động quận 12 và đề ra chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và năm.
- Chỉ đạo, kiểm tra đối với các Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.
- Quản lý tài chính công đoàn.
 
 III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
1. Chủ tịch công đoàn: Anh, chị ..............................................
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của CĐCS.
- Đại diện cho Ban chấp hành CĐCS để đề xuất, thảo luận với Ban giám đốc doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của CĐCS.
- Tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên.
- Phụ trách công tác đối ngoại.
- Giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên.
- Chủ tài khoản, quản lý vấn đề thu, chi quỹ CĐCS.
2. Phó chủ tịch công đoàn: Anh, chị......................................
- Giúp việc cho Chủ tịch và giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền.
- Phụ trách công tác tổ chức: Phân công tổ, bộ phận và sắp xếp tổ chức phù hợp; tổ chức các buổi hội nghị, thống kê báo cáo tình hình tổ chức của Ban chấp hành và đoàn viên công đoàn, phụ trách công tác phát triển đoàn viên công đoàn.
- Lập báo cáo công tác hoạt động công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của Liên đoàn lao động quận 12, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của đoàn viên công đoàn.
3. Phụ trách công tác kiểm tra: Anh, chị...............................
- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ công đoàn đối với Ban chấp hành và đoàn viên công đoàn.
- Kiểm tra việc thu chi tài chính công đoàn.
- Đôn đốc đoàn viên công đoàn thực hiện nội quy, kỷ luật lao động của doanh nghiệp.
- Kịp thời nắm bắt  diễn biến tư tưởng của đoàn viên công đoàn để đề xuất biện pháp giải quyết.
- Giúp Ban chấp hành (Ban thường vụ) giải quyết và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn.
- Các ủy viên Ban chấp hành có trách nhiệm sâu sát, nắm bắt tình hình đoàn viên công đoàn, theo dõi hoạt động công đoàn các tổ (bộ phận) được phân công.
4. Phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục: Anh, chị.........
- Tuyên truyền phổ biến cho đoàn viên công đoàn, NLĐ về nhiệm vụ, quyền lợi theo quy định của pháp luật, Điều lệ, nội quy và những quy định của doanh nghiệp.
- Vận động NLĐ gia nhập công đoàn.
- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng , chính sách, pháp luật của nhà nước đến đoàn viên công đoàn và NLĐ.
- Phối hợp để cung cấp, giải đáp những thắc mắc của NLĐ, đoàn viên công đoàn về các chế độ, chính sách liên quan.
5. Phụ trách công tác văn nghệ, thể thao: Anh, chị..........
Hướng dẫn chỉ đạo các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao trong doanh nghiệp; đề xuất việc thành lập đội văn nghệ, đội bóng đá, bóng bàn, kế hoạch tập dượt, thi đấu giao hữu trong phạm vi đơn vị hoặc với các đơn vị bạn... đề xuất các hình thức động viên khen thưởng phong trào...
6. Phụ trách công tác tham gia quản lý doanh nghiệp: Anh, chị..................
- Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành CĐCS với Ban giám đốc và các loại quy chế nội bộ khác của doanh nghiệp.
- Xây dựng dự thảo kế hoạch thi đua, đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
7. Phụ trách công tác đời sống: Anh, chị...........................
- Theo dõi, đề xuất những trường hợp đoàn viên công đoàn, NLĐ đang gặp khó khăn để CĐCS và doanh nghiệp xem xét giải quyết kịp thời.
- Theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các chế độ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và những chế độ, chính sách khác đối với NLĐ trong doanh nghiệp.
- Theo dõi tập hợp đề xuất với Ban chấp hành để kiến nghị với doanh nghiệp về việc thực hiện các chế độ phúc lợi cho NLĐ.
- Hàng năm, đề xuất kế hoạch phối hợp với Ban giám đốc tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ ngơi, dưỡng sức,... cho đoàn viên công đoàn, NLĐ.
8. Phụ trách công tác Bảo hộ lao động: Anh, chị.................
- Theo dõi việc thực hiện quy định mặc đồng phục, trang bị cấp phương tiện bảo hộ lao động cá nhân ... đối với đoàn viên công đoàn, NLĐ.
- Theo dõi tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn ...
- Theo dõi tình hình hoạt động của màng lưới an toàn vệ sinh viên; đề xuất việc tổ chức phổ biến công tác vệ sinh – an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
- Đề xuất với BCH CĐCS để có kiến nghị xử lý kịp thời khi phát hiện những nơi có nguy cơ gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ...
9. Phụ trách công tác nữ công: Chị.....................
- Theo dõi và đề xuất các chế độ dành cho lao động nữ.
- Tham mưu với BCH CĐCS về thành lập Ban nữ công, tổ nữ công; đề xuất tổ chức tuyên truyền, các buổi sinh hoạt về nội dung liên quan tới lao động nữ.
- Đại diện cho lao động nữ hoặc tham mưu với ban chấp hành để có biện pháp giải quyết tốt các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ và con em của lao động trong doanh nghiệp.
- Triển khai phong trào thi đua giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm trong nữ lao động.
- Đề xuất kịp thời chế độ khen thưởng cho nữ đoàn viên công đoàn ưu tú.
10. Phụ trách công tác tài chính: Anh, chị.............................
- Giúp theo dõi việc thu – chi tài chính công đoàn.
- Lập báo cáo quyết toán và công khai tài chính theo định kỳ.
- Nghiên cứu đề xuất nguồn thu và chi tài chính (ngoài nguồn thu đoàn phí và kinh phí công đoàn).
IV. PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO, THEO DÕI TỔ CÔNG ĐOÀN, CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
Ban chấp hành CĐCS phân công việc trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức và hoạt động của các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận như sau:
          - Tổ ................ Anh, chị.........................................
          - Tổ ................ Anh, chị.........................................
...
          Trên đây là quy chế làm việc của Ban chấp hành CĐCS ....................................... Quy chế đã được Ban chấp hành thống nhất thông qua.
          Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, Ban chấp hành CĐCS sẽ thảo luận và thống nhất.
 
                                                                                                TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                           
                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 

Thể Loại

Văn Bản Các Ban Chuyên Đề