07:27 ICT Thứ sáu, 24/03/2023
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12.CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT NGÀY VUI VẺ
Tên / Số / ký hiệu : Hướng dẫn 04/HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn xây dựng chương trình công tác năm có dự trù kinh phí

Ngày ban hành 26/09/2019
Loại văn bản / tài liệu Công Văn
Là công văn (văn bản) Công văn: (Thường)
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Thị Ngoãn
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên Đoàn Lao Động
Xem : 2211 | Tải về : 726 Tải về
Nội dung chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12
 
Số: 04/HD-LĐLĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Quận 12, ngày 19 tháng 9  năm 2019
HƯỚNG DẪN
Xây dựng chương trình hoạt động Công đoàn cơ sở
có dự trù kinh phí hàng năm
 
Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Hướng dẫn số 1294/HD-TLĐ ngày 14/8/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.
Liên đoàn Lao động Quận 12 hướng dẫn Công đoàn cơ sở xây dựng chương trình hoạt động trong năm và dự trù kinh phí như sau:
I/. Mục đích, ý nghĩa:
- Xây dựng chương trình hoạt động Công đoàn có dự trù kinh phí năm, nhằm thể hiện tính chủ động của BCH CĐCS trong các hoạt động phong trào tại đơn vị, để Người sử dụng lao động, Đoàn viên công đoàn, Người lao động biết các hoạt động của Công đoàn, nhiệt tình tham gia, ủng hộ các hoạt động do Công đoàn phát động, chủ trì, tổ chức thực hiện. Từng bước nâng cao uy tín của Công đoàn.
- Khi xây dựng chương trình phải chọn lọc các nội dung thiết thực, có tính khả thi, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, phù hợp với đơn vị mình.
- Người sử dụng lao động đồng tình hỗ trợ, đông, đủ đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia.
II/. Nghiên cứu các văn bản
Chủ tịch và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nghiên cứu các văn bản:
- Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn.
- Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn.
- Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.
- Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, doanh nghiệp.
-  Nắm chắc các nguồn thu :
     + Nguồn thu kinh phí Công đoàn 2%
     + Nguồn thu đoàn phí.
+ Nguồn thu khác do Giám đốc hoặc Thủ trưởng đơn vị hỗ trợ cho hoạt động công đoàn.
III/. Xây dựng chương trình hoạt động có dự trù kinh phí :
- Theo mẫu đính kèm.
- Lưu ý :
+ Nên xây dựng chương trình cụ thể từng tháng, quý và năm.
+ Có dự trù kinh phí cụ thể, bộ phận thực hiện, địa điểm tổ chức.
+ Đây là thang điểm thi đua quan trọng của LĐLĐ Thành phố triển khai, Công đoàn  xây dựng xong phải nộp Liên đoàn lao động quận 12 mới được tính điểm thi đua (thời hạn xây dựng, trong quý I hàng năm).
IV/. Thông qua Ban chấp hành CĐCS :
- Chủ tịch Công đoàn cơ sở (hoặc phân công ủy viên BCH CĐCS) chuẩn bị dự thảo chương trình hoạt động CĐCS có dự trù kinh phí năm xong, gửi cho các ủy viên BCH CĐCS nghiên cứu trước.
- Họp BCH CĐCS thông qua bản dự thảo, các ủy viên BCH CĐCS đóng góp ý kiến bổ sung  (có lập biên bản cuộc họp).
- Hoàn chỉnh chương trình hoạt động CĐCS có dự trù kinh phí năm, họp BCH CĐCS thông qua lần cuối, có biểu quyết thông qua (có lập biên bản cuộc họp).
 - Chủ tịch công đoàn cơ sở, Ban giám đốc hoặc Thủ trưởng đơn vị ký tên vào chương trình.
- Chủ tịch công đoàn cơ sở  phối hợp với Ban giám đốc, Thủ trưởng đơn vị tổ chức phổ biến, thông báo đến tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động biết để theo dõi, giám sát.
                   - Gửi chương trình chính thức cho:
+  01 bản gửi về Liên đoàn lao động quận 12 (có biên bản họp BCH CĐCS kèm theo).
+  01 bản cho Người sử dụng lao động.
+ Các tổ Công đoàn phổ biến đến tất cả đoàn viên công đoàn.
+ Chủ tịch công đoàn cơ sở phân công các ủy viên Ban chấp hành CĐCS tổ chức thực hiện.
+ Chủ tịch công đoàn cơ sở trao đổi với Ban giám đốc hoặc Thủ trưởng để đề nghị ủng hộ, tạo điều kiện thực hiện.
Trên đây là hướng dẫn xây dựng chương trình hoạt động Công đoàn có dự trù kinh phí năm. Trong quá trình thực hiện Công đoàn cơ sở có khó khăn, đề nghị liên hệ Bộ phận Tổ chức LĐLĐ Quận để được giúp đỡ (Đ/c Phan Thanh Tùng – PCT LĐLĐ: 0913.115812 hoặc Đ/c Nguyễn Hùng – CB Tổ chức: 0903.656255).
    
 
Nơi nhận:
  • BCH LĐLĐ quận 12 .
  • Các bộ phận  LĐLĐ.
  • Chủ tịch CĐCS.
  • Lưu VP, TC.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Thị Ngoãn
 
  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12
CĐCS : ................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Quận 12, ngày        tháng       năm 20…
         
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CĐCS
CÓ DỰ TRÙ KINH PHÍ NĂM…
Stt Thời gian thực hiện Nội dung Kinh phí Bộ phận thực hiện Địa điểm
           
           
           
           
           
           
           
 
  • Tổng chi phong trào :
     
 
  • Tổng chi trợ cấp :
     
       -    Tổng thu :      
             + Thu kinh phí Công đoàn :      
             + Thu đoàn phí Công đoàn :      
       -    Số tồn quỹ Công đoàn chuyển sang năm sau :      
 
 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Thủ trưởng Đơn vị)
(Ký tên ,đóng dấu)
 
 
CHỦ TỊCH CĐCS
(Ký tên ,đóng dấu)
 
 
 
 

Explosion 1: Mẫu tham khảoLIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 12
CĐCS : ……………………………………..

 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Quận 12, ngày       tháng      năm …..
 
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
PHONG TRÀO VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM …….
          Đề công đoàn cơ sở hoạt động có nề nếp và chăm lo tốt tinh thần, vật chất cho đoàn viên công đoàn. Ban chấp hành CĐCS họp ngày ……. đã thống nhất chương trình hoạt động phong trào năm ….. như sau :
 
Stt Thời gian Nội dung Dự trù kinh phí Bộ phận thực hiện Địa điểm thực hiện
* Tháng 1/20….:      
1 15/01/20… - Đăng ký xây dựng tổ công đoàn vững mạnh.
- Ban chấp hành CĐCS đăng ký mua báo người lao động,sổ tay Công đoàn.
- Tổ chức họp phát động phong trào thi đua quí I/2011, cải tiến chất lượng, kỹ thuật, an toàn, vệ sinh lao động, “phát động phong trào mùa xuân “.
- Tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn (nếu có).
  Tổ chức
Tuyên giáo
 
Chính sách pháp luật
 
Tổ chức
Các tổ công đoàn
Đăng ký LĐLĐ.
 
Hội trường.
 
 
Nơi ở đoàn viên
2 20/01/20… Tổ chức phát quà tết cho đoàn viên công đoàn, thăm đoàn viên nghèo khó, gia đình chính sách…   Tổ chức Hội trường.
* Tháng 2/20….:        
3 20/02/20…
 
Ban chấp hành CĐCS họp bàn kế hoạch chuẩn bị cho ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.   Nữ công Phòng họp CĐ
4 25/02/20….. Ban chấp hành họp bàn kế hoạch “Hội nghị Người lao động”.   Chính sách pháp luật Phòng họp CĐ
* Tháng 3/20….:      
5 07/3/20…. CĐCS tổ chức họp mặt tặng quà cho đoàn viên công đoàn nữ nhân ngày 8/3. (1.500 đoàn viên   x   50.000 đồng, 200 người  x 20.000 đồng) 79.000.000đ Nữ công Nhà ăn
6 25/3/20…. - CĐCS Tổ chức Hội nghị người lao động.
- Ký thỏa ước lao động tập thể .
  Chính sách pháp luật Hội trường
7 26/3/20… Báo cáo định kỳ bảo hộ lao động quý I/20…   Chính sách pháp luật  
8 27/3/20…. - Thực hiện tuần lễ quốc gia “An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ “ năm 2011.
- Tuyên truyền băng ron.
360.000đ/ cái Tuyên giáo Treo trước công ty
9 29/3/20… Tham gia hội thi “An toàn vệ sinh viên cấp quận năm 20…” dự kiến 100 cổ động viên, 10 thí sinh dự thi. 700.000đ Tuyên giáo  
10 30/3/20… Ban chấp hành CĐCS Tổ chức hội thi phong trào: kéo co, nhảy bao bố, nấu ăn, thi hát caraoke, …. 2.500.000đ Tuyên giáo Phòng họp CĐ,sân Cty.
11 30/3/20…. Ban chấp hành tham gia, bồi dưỡng tập huấn về kỹ năng phương pháp hoạt động công đoàn do Công đoàn cấp trên triệu tập (03 người  x 20.000 đồng) 60.000đ Tổ chức LĐLĐ quận 12
12 30/3/20… Ban chấp hành họp đánh giá bình xét tổ công đoàn vững mạnh, quý I/20…..   Tổ chức Phòng họp CĐ
13 30/3/20… Tổ chức cho đoàn viên học tập 04 bài lý luận chính trị cơ bản, viết bài thu hoạch nộp về LĐLĐ quận tổ chức (mỗi thí sinh có bài dự thi đạt giải, được thưởng 150.000 đồng). 1.500.000đ Tuyên giáo Phòng họp CĐ
* Tháng 4/20…:      
14 20/4/20…. BCH kiểm tra hoạt động của các tổ công đoàn   Ủy ban kiểm tra Nơi làm việc tổ các tổ CĐ
15 21/4/20… - Ban chấp hành CĐCS báo cáo kết quả kiểm tra, biên bản họp tổ
công đoàn cho LĐLĐquận 12.
- BCH CĐCS chuẩn bị kế hoạch và tổ chức cho đoàn viên đi nghĩ mát tại Đà lạt (100 người x 800.000 đồng/người)
 
80.000.000đ
Ủy ban kiểm tra
Tổ chức
 
LĐLĐ quận 12
 
* Tháng 5/20…:      
16 01/5/20… BCH họp bàn kế hoạch ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6, phát quà cho các cháu thiếu nhi (200.000 cháu  x 50.000 đồng/cháu). 10.000.000đ Nữ công Hội trường
17 05/5/20… - BCH phát động phong trào Hội thi “ATVSVG” năm 20... Mỗi thí sinh làm bài dự thi (50 người  x 20.000 đồng)
-  Tham gia tháng công nhân do LĐLĐ quận 12 phát động.
1.000.000đ Tuyên giáo Công ty
18 30/5/20… Tổ chức tặng quà, vui chơi cho các cháu thiếu nhi 1/6 cho con em cán bộ đoàn viên công đoàn tại đơn vị (200 cháu  x  100.000 đồng)
- Tham gia hội thi “Thợ giỏi ngành ….”, (10 người  x  100.000 đồng/người)
20.000.000đ
1.000.000đ
Nữ công
 
Chính sách pháp luật
Hội trường
 
LĐLĐ quận 12
* Tháng 6/20….:      
19 01/6/20…. - Phát thưởng cho các cháu có thành tích học tập khá giỏi, con em nghèo hiếu học, học bỗng Nguyễn Đức Cảnh.
- Tổ chức tọa đàm nghe đoàn viên nói.
Dự trù 500.000 đồng/ cháu Nữ công
Tuyên giáo
 
Hội trường
Hội trường
 
20 15/6/20… BCH họp với BGĐ họp đánh kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm.   BCH CĐCS Phòng CĐ
21 20/6/20… Họp đánh giá bình xét tổ công đoàn vững mạnh.   Tổ chức Phòng CĐ
22 25/6/20… Tổ chức ngày gia đình Việt Nam (100 người  x 20.000 đồng) 2.000.000đ Ban chấp hành Hội trường
23 18/6/20… Tổ chức tọa đàm nghe đoàn viên nói. 250.000đ Tổ chức Hội trường
* Tháng 7/20…:      
24 10/7/20… - Phát động hội thi tìm hiểu tổ chức Công đoàn VN.
- Phát động phong trào thi đua “Bàn tay vàng” (150 người  x 20.000 đồng)
2.500.000đ
3.000.000đ
Tuyên giáo
 
Chính sách pháp luật
Hội trường
25 24/7/20…. Ủy ban kiểm, kiểm tra quỹ tiền mặc Công đoàn   Ủy ban kiểm tra Phòng họp CĐ
26 28/7/20… Tổ chức trò chơi vận động cho đoàn viên 500.000đ Tuyên giáo Sân Cty
* Tháng 8/20…:      
27 01/8/20… Tổ chức Bóng đá mini vào ngày chủ nhật 2.500.000đ Tuyên giáo Sân bóng đá mini NVHLĐquận 12
28 20/8/20…. CĐCS kiểm tra biên bản họp của các tổ công đoàn.   Ủy ban kiểm tra Phòng họp CĐ
29 21/8/20… Báo cáo kết quả kiểm tra biên bản họp của các tổ công đoàn   Ủy ban kiểm tra Hội trường
* Tháng 9/20…:     Hội trường
30 01/9/20… Ban chấp họp chuẩn bị phát quà tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi (100 cháu  x 20.000 đồng/ cháu). 2.000.000đ Ban nữ công Phòng họp CĐ
31 15/9/20… - Phát động phong trào “vì người thợ “. 2.000.000đ Ban chấp hành Hội trường
32 19/9/20… Tổ chức hội thi duyên dáng hè 2011   Tuyên giáo Hội trường
33 19/9/20… Tổ chức Hội thi kéo tay hay làm 2.500.000đ Tuyên giáo Hội trường
* Tháng 10/20…:      
34 20/10/20… CĐCS chuẩn bị kiểm tra biên bản họp của các tổ công đoàn.   Ủy ban kiểm tra Phòng họp CĐ
35 25/10/20…. - Ban chấp hành kiểm tra các hoạt động của tổ công đoàn.
- Tổ chức thi hát Karaoke cho đoàn viên.
 
2.000.000đ
Ủy ban kiểm tra
Chính sách pháp luật
Phòng họp CĐ
Phòng họp CĐ
36 30/10/20….. - Tổ chức giao hữu bóng đá với CLB Nhà văn hóa lao động quận .
- Bình xét Công đoàn vững mạnh.
1.200.000đ Tuyên giáo LĐLĐ quận 12
* Tháng 11/20…..:      
37 20/11/20…. - BCH họp bàn kế hoạch chăm lo tết Nguyên Đám cho đoàn viên.
- Tổ chức biểu diễn thời tranh “Duyên dáng đoàn viên”
 
5.000.000đ
Ban chấp hành CĐCS Phòng họp CĐ
Hội trường Cty
38 30/11/20… Tổ chức tuyên truyền sức khỏe dinh dưỡng cho người lao động 500.000đ Tuyên giáo  
39 30/11/20 Ủy ban kiểm tra CĐCS kiểm tra quỹ tiền mặt CĐCS   Ủy ban kiểm tra Phòng họp CĐ
* Tháng 12/20….:        
40 10/12/20… - BCH CĐCS chuẩn bị quà tết cho công nhân
- Tổ chức chương trình văn nghệ.
 
2.000.000đ
Ban chấp hành Phòng họp CĐ
Hội trường Cty
41 10/12/20… BCH họp đánh giá tổ công đoàn, Công đoàn cơ sở, xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm tới báo cáo Công đoàn cấp trên, đề xuất công đoàn cấp trên tặng Bằng khen Cấp TP, giấy khen cấp quận cho các tập thể, cá nhân có đóng góp nhiều thành tích hoạt động phong trào công đoàn trong thời gian năm vừa qua.   Ban chấp hành Phòng họp CĐ
- Tổng cộng chi phong trào : 350.000.000đ    
- Tổng chi trợ cấp ốn đau:  70.000.000đ    
- Tổng thu : 525.000.000đ    
+ Thu kinh phí công đoàn : 278.000.000đ    
+ Thu đoàn phí công đoàn : 82.000.000đ    
- Số tồn quỹ Công đoàn chuyển sang năm sau sử dụng: 20.000.000đ    
 
BAN GIÁM ĐỐC (Thủ trưởng Đơn vị)
( Ký tên, đóng dấu )
 
 
CHỦ TỊCH CĐCS
(Ký tên, đóng dấu)
 
 

 

Thể Loại

Văn Bản Các Ban Chuyên Đề